Login

  • Geen producten in je winkelmand.

Register

Maak direct en makkelijk een account aan op de Kookuniversiteit met behulp van een social media account, of vul het onderstaande formulier in

Account

Profiel

Voornaam (verplicht)

This field can be seen by: Iedereen

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Totstandkoming overeenkomst

Artikel   5 – Licentie

Artikel   6 – Duur gebruikersrecht

Artikel   7 – Rechten en plichten Kookuniversiteit

Artikel   8 – Rechten en plichten consument

Artikel   9 – Licentievergoeding en prijzen

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Garantie, refunds & reclame

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Artikel 14 – Overmacht

Artikel 15 – Advisering

Artikel 16 – Privacy

Artikel 17 – Toepasselijk recht

 

Artikel 1 – Definities

1.1 Kookuniversiteit: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Kookuniversiteit” de Kookuniversiteit VOF

1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de  Kookuniversiteit.

1.3 Diensten: De door Kookuniversiteit te verlenen diensten zoals beschreven op  de Website waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem via een browser uitsluitend met het doel de cursus te volgen.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Kookuniversiteit en de Consument op grond waarvan Kookuniversiteit aan de Consument Diensten verleent.

1.5 Systeem: Door Kookuniversiteit beheerde apparatuur, programmatuur (waaronder mede begrepen de programmacode voor het opzetten en onderhouden van een Website), schrijfruimte en de Website waarmee zij aan de Consument de Diensten verleent.

1.6 Website: https://kookuniversiteit.com

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Kookuniversiteit VOF;

Gillis van Ledenberchstraat 25-1, 1052TX Amsterdam;

Telefoonnummer: +31651862567, bereikbaar op maandag tot vrijdag van 09:00 – 17:00;

E-mail: Info@kookuniversiteit.com;

KvK-nummer: 65436261;

Btw-identificatienummer: NL856111442B01;

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,rechtsbetrekkingen en geleverde diensten van Kookuniversiteit en op alle met Kookuniversiteit gesloten overeenkomsten.

3.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de de Consument gehanteerde algemene voorwaarden.

3.3 Kookuniversiteit is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

3.4 Indien de Consument de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Kookuniversiteit tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd. Het recht tot ontbinding geldt enkel bij ingrijpende wijziging van de Overeenkomst.

 

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

4.1 Alle aanbiedingen van Kookuniversiteit zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

4.2 De Overeenkomst tussen Kookuniversiteit en de Consument komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website . De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door de Consument via telefoon, email of schriftelijk.

4.3 Kookuniversiteit heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële consument te weigeren.

 

Artikel 5 – Licentie

5.1 Kookuniversiteit verleent aan de Consument een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het Systeem. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst.

5.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de consument niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, te bezwaren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

5.3 De Consument mag het gebruiksrecht  niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

 

Artikel 6 – Duur gebruikersrecht

6.1 De Overeenkomst komt voor onbepaalde tijd tot stand waarna de Consument, indien mogelijk, voor onbepaalde tijd toegang dient te hebben tot het cursusmateriaal.

6.4 De Consument zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van Kookuniversiteit verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij de Consument aanwezige (computer)apparatuur.

6.5 Kookuniversiteit en de Consument zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) de Consument (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) de Consument onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Kookuniversiteit haar activiteiten staakt of liquideert.

6.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid; (d) het overige bepaalde in dit artikel..

 

Artikel 7 – Rechten en plichten Kookuniversiteit

7.1 Kookuniversiteit spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn

7.2 Kookuniversiteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Systeem. Kookuniversiteit zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

7.3 Kookuniversiteit kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien de Consument gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met Kookuniversiteit.

7.4 Kookuniversiteit verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin de Consument wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Kookuniversiteit. Tenzij de Consument per e-mail dan wel schriftelijk aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de de Consument gedurende de looptijd van de Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

 

Artikel 8 – Rechten en plichten consument

8.1 De Consument verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten te gebruiken.

8.2 De Consument dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan de Consument worden gevraagd tijdens het registratieproces. De Consument dient wijzigingen in deze (adres)gegevens  onverwijld via de backoffice van Kookuniversiteit door te geven.

8.3 De Consument dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Kookuniversiteit mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal de Consument bij het gebruik van de Diensten:
(a) geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
(f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
(h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. De Consument zal zijn gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;
(i) alle aanwijzingen van Kookuniversiteit die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

 

Artikel 9 – Licentievergoeding en prijzen

9.1 Door Kookuniversiteit opgegeven of met Kookuniversiteit overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

9.2 Kookuniversiteit is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan de Consument met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

9.3 Indien de Consument niet akkoord wenst te gaan met een door Kookuniversiteit kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is de Consument gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Kookuniversiteit genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.

9.4 De Consument komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. De Consument mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

 

Artikel 10 – Betaling

10.1 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

10.2 Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.)

10.3 Kookuniversiteit heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

10.4 Indien de Consument de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Consument, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de Consument na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Consument naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.

10.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Kookuniversiteit bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens de Consument tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

10.6 De Consument dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren, dit onverwijld aan de Kookuniversiteit mee te delen.

 

Artikel 11 – Garantie, refunds & reclame

11.1 Kookuniversiteit staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat de Consument op grond van de Overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Kookuniversiteit geleverde dienst als gevolg van inhouds- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Kookuniversiteit.

11.2 Gebreken in de beveiliging van de door de Consument opgeslagen informatie op de systemen van Kookuniversiteit, gebreken als gevolg van handelingen van de Consument zelf of van andere  consumenten of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van de Consument.

11.3 De Consument dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

11.4 Indien de Consument het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan de Consument contact met Kookuniversiteit opnemen via de contactpagina op de Website. De Consument krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Kookuniversiteit. Indien het  bezwaar vande Consument gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 werkdagen, teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

 

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Kookuniversiteit ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Kookuniversiteit.

12.2 Het is de Consument niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

12.3 Het is de Consument niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

12.4 De Consument verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Kookuniversiteit is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van de Consument of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

13.2 De aansprakelijkheid van Kookuniversiteit jegens de Consument, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door de Consument op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

13.3 De Consument zal Kookuniversiteit en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door de Consument van de Diensten.

13.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Kookuniversiteit is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden

13.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Kookuniversiteit (hoogste leidinggevend personeel).

 

Artikel 14 – Overmacht

14.1 Kookuniversiteit is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Kookuniversiteit
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) belemmeringen als gevolg van de door de Consument benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
d) werkstakingen
e) brand
f) ongeval of ziekte van personeel
g) Denial of Services (DoS) aanvallen
h) door Kookuniversiteit onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Kookuniversiteit afhankelijk is.

14.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Kookuniversiteit tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden, met inachtneming van het in artikel 6 bepaalde.

14.3 Indien Kookuniversiteit door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de Overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, gedurende de periode dat er sprake is van overmacht. De Consument heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

 

Artikel 15 – Advisering

15.1 Alle door Kookuniversiteit gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Kookuniversiteit verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Kookuniversiteit te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Kookuniversiteit verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Kookuniversiteit verleent daarbij geen enkele garantie.

15.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Kookuniversiteit is Kookuniversiteit niet aansprakelijk. De Consument vrijwaart Kookuniversiteit tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Kookuniversiteit.

 

Artikel 16 – Privacy

16.1 Kookuniversiteit respecteert de privacy van de Consument. Kookuniversiteit zal de persoonsgegevens van de Consument verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving De Consument stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht

17.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

17.3 De Consument is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kookuniversiteit aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar de Consument onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Kookuniversiteit is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. De Consument verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

17.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
© 2020 Kookuniversiteit